Video: Tạo và chỉnh sửa chiến dịch

 1. Login vào : https://adwords.google.com
 2. Vào menu chiến dịch 
 3. Tạo chiến dịch mới
  1. Mục tiêu
  2. Hình thức chiến dịch
  3. Cài đặt chiến dịch
  4. Cài đặt nhóm quảng cáo
  5. Cài đặt mẫu quảng cáo
 4. Chỉnh sửa và theo dõi chiến dịch đã tạo
  1. Màn hình quản lý
  2. Cài đặt chiến dịch
  3. Nhóm quảng cáo
  4. Từ khoá
  5. Mẫu quảng cáo và tiện ích mở rộng
  6. Theo dõi báo cáo

Quảng cáo tìm kiếm trên Google cho lĩnh vực bất động sản

Google cho phép chúng ta trả tiền để nội dung quảng cáo có thể xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google

Nội dung khoá học:

 1. Nghiên cứu và phân tích từ khoá
  1. Khái niệm và cấu trúc
  2. Định dạng từ khoá
  3. Phân tích và lựa chọn 
 2. Viết mẫu quảng cáo
  1. Định dạng mẫu quảng cáo
  2. Cách viết nội dung
  3. Các ví dụ minh hoạ
 3. Tạo chiến dịch quảng cáo đầu tiên
  1. Khởi tạo tài khoản
  2. Tạo chiến dịch
  3. Tạo nhóm quảng cáo
  4. Tạo mẫu quảng cáo
  5. Thêm từ khoá
 4. Tiện ích mở rộng quảng cáo
  1. Mở rộng số điện thoại
  2. Mở rộng vị trí
  3. Mở rộng liên kết
  4. Các mở rộng khác
 5. Tối ưu quảng cáo tìm kiếm trên google
  1. Cấu trúc chiến dịch
  2. Tối ưu mẫu quảng cáo 
  3. Tối ưu trang đích
  4. Từ khoá và đấu giá
  5. Phân tích báo cáo