Khởi tạo tài khoản và chiến dịch quảng cáo tìm kiếm

Chuẩn bị

Kế hoạch quảng cáo Adwords

Tài khoản Adwords

Trang web đích (trang giới thiệu dự án để chạy quảng cáo)

Khởi tạo tài khoản

Điền form đăng ký từ trang: https://adwords.google.com

Khởi tạo chiến dịch

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *