Chính sách bảo mật

1. Cam kết không tiết lộ thông tin người dùng
1.1. Chúng tôi cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin nào của người dùng. Các thông tin người dùng(trong trường hợp ứng dụng thu thập) sẽ được bảo mật tuyệt đối và không được chia sẻ cho bất cứ bên thứ 3 nào.

2. Chính sách sử dụng bộ nhớ ngoài
2.1. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng bộ nhớ ngoài để lưu thông tin an toàn cho ứng dụng.

2.2. Các thông tin được lưu trữ bao gồm: nội dung ebook, nội dung sách nói được tải về. Ngoài ra, ứng dụng không lưu bất cứ nội dung khác không tốt cho người dùng.
3. Chính sách truy cập trạng thái điện thoại
3.1. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng quyền này để bắt sự kiện có cuộc gọi đến để tạm dừng việc chơi nhạc(truyện)