Thiết lập chiến dịch quảng cáo đầu tiên trên Facebook

Cấu trúc chiến dịch

Mục tiêu chiến dịch

Đối tượng quảng cáo

Ngân sách và lịch chạy

Nội dung và mẫu quảng cáo

Đo lường và đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *