Tối ưu quảng cáo cho lĩnh vực BDS

(Nội dung bài giảng đang được cập nhật)

 1. Xác định KPI
 2. Đọc hiểu báo cáo của Facebook Ads
 3. Chỉ tiêu cần tối ưu
  1. Số lượng (Leads, Traffic…)
  2. Chi phí đơn vị : Cost per lead, Cost per click
  3. Chất lượng (tỷ lệ chuyển đổi lead, chuyển đổi khách hàng)
 4. Hạng mục tối ưu
  1. Đối tượng quảng cáo
  2. Nội dung quảng cáo
  3. Ngân sách và lịch chạy
 5. Giám sát và tối ưu liên tục
  1. Giám sát hàng ngày 
  2. Tối ưu hàng ngày/ hàng tuần

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *