Video: Cài đặt chuyển đổi

  1. Login vào tài khoản: https://adwords.google.com
  2. Vào menu Công cụ/ Đo lường/ Chuyển đổi
  3. Cài đặt thông số chuyển đổi
  4. Cài đặt mã code vào Website
    1. Mã code toàn site
    2. Mã code trang “Cảm ơn” (trang hoàn tất đăng ký)
  5. Lưu mã chuyển đổi
  6. Theo dõi cột chuyển đổi trên báo cáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *