Video: Khởi tạo tài khoản và chiến dịch Adwords đầu tiên

 1. Chuẩn bị:
  1. Tài khoản Google (Gmail)
  2. Landing Page (Website)
 2. Vào địa chỉ: https://adwords.google.com
  1. Nhập Email 
  2. Website
  3. Đăng nhập
 3. Tạo chiến dịch đầu tiên
  1. Cài đặt chiến dịch
  2. Cập nhật thông tin thanh toán
  3. Xác nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *